این درس برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتنصاد کشاورزی تعریف شده است.