دانشجویان در این درس با بیماری های مهم درختان هسته دار، دانه دار، پسته، انار و ... آشنا میشوند. در مورد هر بیماری، عامل بیماریزا، چرخه ایجاد بیماری و نحوه پیشگیری و مبارزه پرداخته خواهد شد.