این درس مربوط به دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر می باشد. هدف این درس آشنایی دانشجویان  با بیماری های مهم گیاهان دارویی و معطر، عوامل ایجاد کننده بیماری (قارچ، باکتری، ویروس، نماتد، شرایط نامساعد محیطی)، مکانیسم ایجاد بیماری، طریقه پیشگیری و مبارزه جهت جلوگیری از ایجاد خسارت می باشد.