درس درختان و درختچه های دارویی در مورد روش های کاشت و برداشت و مواد موثره برخی درختان و درختچه های دارویی است

این جلسه در مورد درختچه گل محمدی است.