این درس در دوره کارشناسی مرتع و آبخیزداری از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالب مهم و تعیین کننده ای در مدیریت مرتع در این درس آموزش داده می شوند.