بخش عملی درس سنجش از دور و سامانه های جغرافیایی تکمیلی در این بخش مورد تاکید قرار دارد. با استفاده از نرم افزار ENVI برای بخش سنجش از دور و نرم افزار ARC GIS برای بخش سامانه های جغرافیایی دو طرح (به صورت مکمل) اجرا خواهد شد. در جلسات حضوری قبل از تعطیلی دانشگاه، موارد مقدماتی، فایل نرم افزارها و نحوه نصب آنها به دانشجویان عزیز ارائه شد. در جلسات مجازی ابتدا به آموزش نرم افزار ENVI خواهیم پرداخت و از خروجی های نهایی این نرم افزار، به عنوان بخشی از ورودی های نرم افزار ARC GIS استفاده خواهیم نمود.