انسان از ابتدای هبوط بر زمین، به استفاده از گیاهان اطراف خود پرداخته است. این موضوع هم در علوم مدرن انسان شناسانه و هم در علوم دینی به روشنی مشاهده می شود. اما انسان چیست؟ انسان شناسی چگونه دانشی است؟ کاربردهای گیاهان در حیات انسان در طول تاریخ چگونه بوده است؟ دانش بومی و دانش سنتی چه نسبتی با استفاده از گیاهان به عنوان دارو دارند؟ آیا کاربردهای گیاهان در مناطق مختلف جغرافیایی و فرهنگی متفاوت است؟ این سوالات و سوالات مشابه بسیار موضوع درس گیاه مردم شناسی هستند که در این دوره مورد بررسی قرار می گیرند.