یک اکوسیستم خدمات مختلف و متنوعی را در اختیار انسان قرار می دهد. به طور سنتی ارزش یک اکوسیستم بر اساس کالاهایی که از آن به دست می آید تعیین می شود. اما خدمات اکوسیستمی بسیار بیشتر و گسترده تر از ارائه کالا هستند. در این درس، با روشهای علمی تعیین ارزش واقعی و کامل اکوسیستم آشنا می شویم.