آشنایی با سیستم اطلاعات جغرافیایی و اجزای آن از اهداف اصلی این درس است. همچنین بعد از ارائه مقدمات و مباحث نظری اولیه، استفاده از نرم افزار ARC GIS به صورت عملی آموزش داده خواهد شد. برای آموزش GIS عملی، از فیلم های آموزشی که در همین زمینه وجود دارند استفاده می شود. سلامت و پیروز و برقرار باشید.