هدف درس: آشنایی دانشجویان با مسائل مالی واحدهای کشاورزی و صنایع غذایی
دانشکده: کشاورزی
گروه
 آموزشیاقتصاد کشاورزی