دانشکده: کشاورزی
گروه آموزشي: اقتصاد کشاورزی
مقطع: کارشناسی
تعداد واحد: 3 واحد

توصیف درس: درس تهیه و ارزیابی اقتصادی طرحهای کشاورزی یا اقتصاد مهندسی شامل مجموعه‌اي از تكنيك‌ها و روش‌های مبتنی بر مفاهیم اقتصادی که با بکارگیری آنها انتخاب اقتصادي‌ترين پروژه از میان سایر پروژه ها تسهیل میگردد. گزینه‌های مختلفی برای انجام امورِ محوّل شده به تصمیم گیرندگان، پیش روی آنها است که ممکن است همگی به لحاظ فنی قابل اجرا باشند اما در این درس مشخص میشود از میان گزینه‌های مختلفِ قابل اجرا کدامیک به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و کدامیک فاقد توجیه اقتصادی است.

هدف درس: آشنایی دانشجویان برای نوشتن امکانسنجی، تهیه و مقایسه پروژه های گوناگون و طرحهای توجیهی و انتخاب اقتصادی ترین پروژه با لحاظ ارزش زمانی پول، نرخ سود بانکی، تورم، مالیات و ....