دانشکده:  کشاورزی

گروه آموزشي:  اقتصاد کشاورزی

مقطع:  کارشناسی  ارشد

هدف: آشنایی با ابزارهای سیاستی، روشها و تحلیل پیامد سیاستهای کشاورزی و منابع طبیعی و تحقیقات تجربی