این بخش درسهای مربوط به رشته های مهندسی تعریف می شود